Online árverési szabályzat

1. Az aukciós szabályzat célja, hatálya és általános rendelkezések

Jelen aukciós szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-732074) (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett https://lastminutehajbeultetes.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) közzétett hajbeültetési műtétekre (a továbbiakban: Műtét) vonatkozó on-line árverések (a továbbiakban: Árverés) feltételeinek a meghatározása.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A Szervező a Szabályzat aktuális verzióját minden esetben közzéteszi a Weboldalon a módosítás időpontjának feltüntetésével.

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalon közzétett elektronikus Árverésre, melynek során a Szervező 3 (három) műtéti időpontot hirdet meg. A műtéti időpontok vonatkozásában minden esetben a következő 2 (kettő) csomag egyikére lehet licitálni, (i) Egynapos, maximum 4000 hajszál beültetésére vonatkozó csomag (a továbbiakban: Alapcsomag), vagy (ii) Kétnapos, maximum 7000 hajszál beültetésére vonatkozó csomag (a továbbiakban: Prémiumcsomag).

1.1 Regisztráció

Az Árveréseken való részvétel a Szervező által működtetett Weboldalon való regisztrációhoz, valamint bejelentkezéshez kötött.

Az Árveréseken kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Résztvevő). Az Árveréseken nem vehetnek részt a Szervező munkatársai.

A regisztráció során a Résztvevőnek a Weboldalon található regisztrációs adatlap kitöltésével meg kell adnia a nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint jelszavát. A sikeres regisztráció feltétele továbbá, hogy a Részvevő 5 megfelelő minőségű és szögből, tarkótájról készült fénykép feltöltését sikeresen elvégezze a honlap erre kijelölt aloldalán. A regisztráció során a Résztvevő csak valós adatokat adhat meg. A valótlan és/vagy hibás adatok megadásából keletkező kárért a Szervező nem vállal felelősséget.

A sikeres regisztrációhoz a Résztvevőnek el kell fogadnia a jelen Szabályzatot, és a kapcsolódó Adatkezelési Szabályzatot.

Az egyes Árverésekre egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő regisztrációját csak egyszer használja fel.

1.2 Árverés kitűzése

A Szervező az Árverésekkel kapcsolatos összes cselekményt a Weboldalon keresztül végez, illetve tesz közzé, így az Árveréseket a Szervező a Weboldalán tűzi ki.

1.3 Árverés időtartama

Az Árverések időtartama a Szervező által előzetesen meghirdetett időintervallum. A licitálásra rendelkezésre álló idő meghosszabbodik az üzemzavar, illetve a rendszerkarbantartás időtartamával.

1.4 Az ajánlattétel általános feltételei

Az Árveréseken történő részvétel ingyenes. Ajánlattételre (licitálásra) a Résztvevőnek a Weboldalon keresztül, az egyes Árverések időtartama alatt a licitnapló lezárásáig van lehetősége az ajánlat összegének a megjelölésével. A megtett ajánlat kötelező érvényű a Resztvevő számára, annak módosítására, vagy visszavonására az ajánlat megtétele után nincs mód. A megtett ajánlatot a későbbi időpontban tett új ajánlat benyújtása érvényteleníti. Az ajánlat megadása során az ajánlat összegének elírásából, elütéséből származó következményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldalon feltüntetett árak minden egyes esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra.

1.5 A licitálás menete

A licit emelkedése kötött, a minimális licitlépcső 10.000,-Ft, azaz tízezer forint. Kizárólag pozitív licitre van lehetőség. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a licitlépcső mértékét az egyes Árverések esetében eltérően határozza meg.

Az egyes Árveréseket az a Résztvevő nyeri meg, aki a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatot tette meg. Érvényes az az ajánlat, mely a kikiáltási árat eléri, vagy azt meghaladja és határidőben megtételre került. Az ajánlat kizárólag az adott Árverésben érvényes.

Az Árverés befejezésének az időpontjában a Szervező a licitnaplót lezárja, az árverés ekkor tekintendő befejezettnek. A licitnapló nyilvános, de a Résztvevő kizárólag a saját aktuális licitjét látja név szerint. A többi licitet tevő Részvevő neve anonimizálásra került automatikusan.

Az Árverés sikertelen, ha
– nem tettek vételi ajánlatot, vagy
– a harmadik legmagasabb vételi ajánlatot tevő Résztvevő sem köt Szerződést.

2. Értesítés Árverés eredményéről, szerződéskötés

A nyertes ajánlattevőt a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti az Árverés eredményéről, továbbá a regisztráció során megadott telefonszámon felkeresi telefonon annak érdekében, hogy konzultációs időpontot egyeztessen vele.

A RÉSZTVEVŐK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY A SZERVEZŐT AZ ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSA UTÁN NEM TERHELI SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉG A HAJBEÜLTETÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE A NYERTES AJÁNLATTEVŐVEL.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel kizárólag abban az estben van lehetőség, ha a személyes konzultáció során a szakorvos megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a tarkótáji tájékán (ún. donorterület) megfelelő mennyiségű és minőségű, a hajhiányos területre történő átültetéshez szükséges hajszála van, továbbá ha maga a ritkult haj is kezelhető állapotban van.

A hajbeültetéssel kapcsolatos további részletes információk a www.professionalhair.hu oldalon találhatók. A Résztvevő felelőssége, hogy az Árverésen való részvétel előtt a hajbeültetéssel kapcsolatos információkról előzetesen tájékozódjon.

Amennyiben a nyertes ajánlattevővel nem jön létre a Szerződés, úgy a soron következő legmagasabb érvényes ajánlatot tevő a nyertes helyébe lép. Amennyibe a második legmagasabb érvényes ajánlatot tevővel sem jön létre a Szerződés, úgy a harmadik legmagasabb érvényes ajánlatot tevő jogosult a Szerződés megkötésére. Az érvényes ajánlatot tevő licitálók tudomásul veszik, hogy a sorrendben előttük álló ajánlattevő kizárása esetén megtett ajánlatukkal nyertesnek minősülhetnek, így ajánlati kötöttségük a Szerződés megkötéséig, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 60 napig fennáll.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a nyertes ajánlattevőt terhelik (pl. szerződéskötés helyszínére történő utazás költsége; szerződéskötéshez szükséges igazolások kiállításának költsége, stb.).

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező házirendjét köteles betartani, amit legkésőbb a személyes konzultáción Szervező munkatársa megfelelően ismertet.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat nem jogosítja arra, hogy a licit tárgyától eltérő időpontban a nyertes licittel azonos feltételek mellett részesüljön a szolgáltatásban.

3. Felelősség

Az Árverés meghiúsulásáért, elmaradásáért a Szervező felelősséget nem vállal.

Az internethálózat és a Résztvevők helyi infrastruktúrájának működési zavaraiból eredő fennakadásokért és esetleges károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

1. számú melléklet – Szerződés mintája

mely létrejött egyrészről

......................... (lakik: ...........................................; anyja neve: ...........................................; születési hely és idő: ...........................................;), mint kliens (a továbbiakban: Kliens),

valamint

Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 10.; cégjegyzék szám: 01-09-732074; adószám: 13376093-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

között az alulírott napon, helyen és feltételek szerint.

1.

Felek rögzítik, miszerint Kliens …………………………………… panaszokkal kereste fel a Szolgáltatót.

Ezt követően Szolgáltató a felek közötti személyes konzultáció alkalmával, a fenti panaszai kezelésére, a megfelelő beavatkozásról teljes körűen tájékoztatta Klienst.

Kliens kijelenti, hogy részletesen elolvasta és megértette jelen szerződés 1. számú mellékletét képező, a Kliens panaszainak, kezelésének megfelelő beavatkozási típusról, annak kockázatairól, a beavatkozás esetleges korai és késői szövődményeiről, a gyógyulás várható időtartamáról, valamint az otthon végzendő utókezelésről szóló általános tájékoztatót.

2.

Felek rögzítik, hogy Kliens az 1. pontban foglalt tájékoztatásra tekintettel, igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott beavatkozást. Kliens tudomásul veszi, miszerint a Szolgáltató tájékoztatásában foglalt kezelési tervet magára nézve kötelezőnek fogadja el, azaz kötelezettséget vállal arra, hogy a kezeléseken, vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenik, Szolgáltatóval ennek során együttműködik.

Kliens kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítése során ellátja a Szolgáltatót a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő információval és együttműködik Szolgáltatóval.

3.

Kliens megbízást ad Szolgáltató részére …......................................................................... beavatkozás végzésére, melyre figyelemmel a beavatkozás időpontja ….........................................(továbbiakban: „Időpont”)

Konzultáció alapján a szükséges műtéti napok száma: .................................

A szolgáltatási díj .................................,- Ft/műtéti nap.

4.

Szerződő felek egyezően rögzítik, miszerint a jelen szerződés aláírását megelőzően Kliens megfizetet Szolgáltató részére ....................................Ft+Áfa, azaz .................................... forint + áfa összeget (a továbbiakban: „Előleg”), melynek hiánytalan átvételét Szolgáltató jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

5.

Szerződő felek egyezően rögzítik, miszerint a műtét befejező napján válik esedékessé a fennmaradó szolgáltatási díj összege akként, hogy a Kliens a szolgáltatási díj fennmarad részét a műtét napján a helyszínen, avagy ugyanezen a napon banki átutalási megbízás útján jogosult és köteles teljesíteni a Szolgáltató felé.

Szerződő felek egyezően rögzítik, miszerint a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Kliens megfizeti a szolgáltatás fennmaradó részét, amelynek hiánytalan átvételét Szolgáltató jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

6.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, a másik fél érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, különös tekintettel az egymás kölcsönös tájékoztatására a teljesítést illetően.

7.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, ...........................

....................................
Kliens..............................
....................................
Szolgáltató